Thursday, July 11, 2013

Tha mo cheann na bhrochan! (My head is in its porridge!)

Feasgar math!
Tha beagan Gaidhlig agam!
'S e la breagha a th'ann an-diugh ann sa Eile an Sgitheanach (an t-Eilean a'cheo).
Is mise Talaidh.
Chan eil mi a Alba, ach 's toil leam Alba! 'S e Ameireaganach a th'annam. Tha mi a Arkansas, ach tha mi a ' fuireach ann am Indiana.
Tha mi aon aig fhichead bliadhna a dh'aois. 'S e oileanach a th'annam. Tha mi ag obair annan oifis annan oilthigh.
Tha aon piuthar agam. 'S e Ian an t-ainm a th'oirre. Tha i ban.
Diluain, tha m a'dol a Dun Eideann.
...
Tha mi deiseil.

Good afternoon!
I have a little Gaelic!
It is nice today on the Isle of Skye (The Misty Island).
My name is Talley. I am not from Scotland, but I like Scotland! I am American. I am from Arkansas, but I'm living in Indiana.
I am twenty-one years old. I am a student at a university. I work in an office in a university.
I have a sister. Her name is Ian. She is blonde[fair].
Monday, I am going to Edinburgh.
...
I am done.


That was my very rough attempt at some Gaelic. Oh, note that I left out all the accent markings, too... This course is great! I'm not that good at Gaelic, but I've only been studying it for four days now, and I enjoy it anyway. :) I mean, how can you not when this is your daily view: